Om STU skole

Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU)

Målgruppe

Unge under 25 år, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, har igennem lovgivningen krav på at få tilbudt en Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU). Det er kommunens jobcenter og UU-vejledere, der vurderer, om man er i målgruppen af unge med særlige behov, der kan blive bevilget STU skole.

Uddannelsen er ikke kompetencegivende til videre uddannelse eller erhverv, men har til formål at den unge skal få en bedre livskvalitet gennem at tilegne sig personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. En gennemført STU udelukker ikke videre uddannelse og beskæftigelse.

STU skole skal planlægges og tilrettelægges individuelt ud fra den unges behov og forudsætninger. Uddannelsen skal udgøre et planlagt og koordineret forløb med sammenhæng og progression i forløbet for at sikre en kontinuerlig og integreret faglig, social og personlig udvikling.

Det betyder, at den unge skal udvikle sig og vi skal kunne se, registrere og vurdere på de forandringer, som sker.

Uddannelsen skal tilrettelægges med 840 timer om året og kan bestå af undervisning og praktik. Uddannelsen skal i videst muligt omfang tilrettelægges under hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser. En undervisningstime svarer til 60 minutters undervisning.

Der er krav til den unges fremmøde og deltagelse på uddannelsen, og UU-vejleder følger op, hvis den unge udebliver eller ikke deltage aktivt.

Der er mulighed for at afbryde uddannelsen midlertidig bl.a. på grund af sygdom. Det er kommunen, der skal godkende den unges anmodning om midlertidig afbrydelse.

Et STU-forløb skal genoptages, inden den unge fylder 25 år. Kommunen kan vælge om de vil foretage en ny vurdering af om den unge er i målgruppen for STU.

STU skole adskiller sig fra andre ungdomsuddannelser ved, at der tilrettelægges individuelle uddannelsesforløb, der tager hensyn til den unges kvalifikationer, modenhed og interesse.

STU skole består af både undervisning, træning og praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder og institutioner.

Ungdomsuddannelsen skal udgøre et planlagt og koordineret forløb, og der skal sigtes mod progression i den enkeltes udvikling. Der skal fokuseres på den unges potentialer i forhold til eventuel videre uddannelse og beskæftigelse.

Uddannelses- og forløbsplan

Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejdet mellem UU-vejleder og den unge. Planen fungerer som et overordnet styringsredskab i forhold til at få den unge i uddannelse – det kan f.eks. være STU – eller beskæftigelse.

Uddannelsesplanen er et værktøj der skal sikre et sammenhængende forløb der tager udgangspunkt i dem unges individuelle behov. Der opstilles klare mål for uddannelse og skabes et overblik over indsatsområder og understøttende aktiviteter.

Af planen skal det fremgå om den unge har et behov for social støtte eller behandling.

Uddannelsesplanen danner grundlag for den forløbsplan, der udarbejdes, når man tildeles et STU-forløb.

UU-vejleder eller rådgiver i jobcenteret udarbejder en individuel forløbsplan på baggrund af den unges ønsker og behov, samt med en målsætning for uddannelsen. Forløbsplanen er fundamentet for tilrettelæggelsen af den unges forløb på STU. Planen bliver justeret ved behov og mindst én gang om året.

Se et eksempel på aktiviteter i STU skole hos Kirketerp Gamle Skole. Aktivitetsblokkene kan variere, efter hvilket tema vi beskæftiger os med.

Et STU-uddannelsesforløb er grundlæggende bygget op omkring tre elementer:

1) En almen dannende del, der skal udvikle, støtte og træne den unges kompetencer i forhold til:

  • kommunikation, viden og indsigt i samfundsforhold,
  • bo-undervisning, selvstændig livsførelse og husholdning,
  • økonomi og kendskab til offentlige tilbud samt
  • anvendelse af hjælpemidler i forbindelse med uddannelsen

2) En specifikt målrettet del, der skal udvikle, støtte og træne den unges kompetencer i forhold til:

  • særlige færdigheder
  • fritids- og interessebetonede aktiviteter
  • beskæftigelsesmæssige aktiviteter som virksomhedsbesøg og undervisning i arbejdsmarkedsforhold
  • forberedelse og træning med henblik på praktik i virksomheder og institutioner

3) Praktik i virksomheder og institutioner, der skal udvikle, støtte og træne den unges kompetencer i forhold til at blive en del af arbejdsmarkedet.

Ved afslutningen af STU afholdes der normalt en afslutningssamtale med kommunen, hvor der bliver talt om hvordan uddannelsen er forløbet. Kommune udarbejder herefter et kompetencepapir til den unge, som opsummerer, hvad indholdet på STU-forløbet har været og hvilke kompetencer den unge har tilegnet sig.