Om at bo på Kirketerp Gamle Skole

Botilbud for udviklingshæmmede

Kirketerp Gamle Skole er et botilbud for udviklingshæmmede, der har til mål at skabe en tryg og stabil hverdag for de unge. Vi er et botilbud for udviklingshæmmede, hvor de unge kommer til at bo i to levegrupper bestående af 8 unge i hver deres fløj af den gamle skole.

Både huset og vores personale danner basen for de stabile og trygge rammer, hvor det sociale fællesskab, og støtten til at leve et så selvstændigt og indholdsrigt et liv som muligt, er i højsædet.

Kirketerp Gamle Skole er et levende hus, hvor der er plads til et aktivt ungdomsliv med venner, oplevelser, grin, fest og farver, samtidig med at den enkelt unge øver sig på et voksenliv med mere selvstændighed og ansvar. Vi vil gerne støtte de unge mennesker i at udvikle og vedligeholde deres kompetencer, så de så selvstændigt som muligt kan klare flere hverdagsopgave. Det kan være alt fra praktiske ting og færdigheder i hverdagen såsom at tage til frisør og at handle til mere abstrakt at kunne træffe egne valg og beslutninger.

Vores botilbud for udviklingshæmmede består af både midlertidige og længerevarende pladser jf. Servicelovens paragraf 107 botilbud og 108 botilbud. Der vil være personaledækning hele døgnet.

Kirketerp Gamle Skole har god plads til fysisk udfoldelse i såvel gymnastiksalen, på fodboldbanen og på de store udenomsarealer som inviterer til både boldspil, dyrehold, udeliv med overnatning i det fri, bål og hygge.

Aktiviteter

På vores botilbud for udviklingshæmmede prioriterer vi gode, faste og tilbagevendende årlige traditioner, hvor vi bl.a. holder nytårsfest, fastelavn, påskefrokost, tager til koncert, tager på ferie, afholder julebasar og julefrokost.

Vi vægter det sociale fællesskab højt og har en ambition om at blive aktivt deltagende i netværket »Kultur der dur«, hvor andre botilbud for udviklingshæmmede skiftes til at være værter for forskellige arrangementer så som maskebal, cykelløb, banko og tur med overnatning på Livø. Mange af de unge mennesker kender hinanden på kryds og tværs af botilbuddene og får på den måde et godt netværk med ligestillede.

Dagbeskæftigelse

I husets dagsbeskæftigelse bliver de tidligere sløjd- og billedkunst-lokaler omdannet til kreative værksteder, hvor kun fantasien sætter grænser, for hvad der kan laves. Det store madlavningslokale vil blive et naturlige samlingspunkt, hvor køkkenholdet dagligt skal lave mad til alle beboere. På udearealerne skal der etableres køkkenhave og drivhus, så at de unge kan følge processen i madlavningen fra »jord til bord«.

Dagsbeskæftigelsen er lovgivningsmæssigt etableret som et aktivitets- og samværstilbud jf. Servicelovens § 104. Læs mere om vores aktiviteter i dagsbeskæftigelse. Hos Kirketerp Gamle skole tilbyder vi desuden STU skole (særlig tilrettelagt uddannelse) til de unge, der visiteres til dette. Læs mere om dagsbeskæftigelse hos Kirketerp Gamle Skole.